Látogatás Genschernél

1991 őszén egyre tarthatatlanabbá vált a „nyugati világ” elnéző magatartása, másképpen fogalmazva tehetetlensége vagy nemtörődömsége a jugoszláviai fejleményekkel kapcsolatban. Milosevics korábbi kijelentése, mi szerint „szerb ember nem élhet idegen fennhatóság alatt” sokkolta a térség népeit, de rá sem hederített a „nemzetközi közösség”. Nem érdekelte, hogy mit szól ehhez a hét évtizede kisebbségi sorsban szenvedő 3,5 millió magyar a Kárpát-medencében, vagy más hasonló sorsú népcsoportok Közép- és Kelet-Európában. Nem ismerte fel, hogy mit jelent ez a balkáni népek és a horvátok számára. Elfelejtették, vagy nem is tudták talán, mennyi vér folyt ezen a tájon a függetlenségért, az önrendelkezés kivívásáért a XX. század során. Nem vették figyelembe, hogy a horvátok, a szlovének, a bosnyákok és az albánok sem akarnak idegen fennhatóság alatt élni. Szelektíven kezelték a népek önrendelkezési jogát, mert azonnal elismerték a balti államok függetlenségét, miután Moszkva lemondott róluk, de nem ismerték el Szlovénia és Horvátország baltiakéhoz hasonló módon kinyilvánított függetlenségi akaratát (parlamenti döntés, népszavazás), mert Belgrád ragaszkodott hozzájuk. Nagy hiba volt, és súlyos árat fizettünk érte. Európában csupán két elismert, számottevő politikus volt, aki rögtön felismerte az idők szavát: Antall József magyar miniszterelnök és Alois Mock osztrák külügyminiszter.

Antall kezdettől fogva győzködte elsősorban idősebb George Busht, Margaret Thachert és Helmut Kohlt a jobb belátásra személyes találkozások alkalmával, levélben és legtöbbször telefonon. Kohl 1991 elején már hajlott a két jugoszláv tagköztársaság, Szlovénia és Horvátország elismerésére, de Genscher hajthatatlan volt.

1991 január végén a miniszterelnök magához hivatott, megkért, utazzam Bonnba és személyes megbízottjaként tárgyaljak Hans-Dietrich Genscherrel, a Német Köztársaság külügyminiszterével. Bernd Fischert, a CDU Külügyi Hivatalának vezetőjét kértem meg, hogy hívjanak meg Bonnba, mint az MDF külpolitikusát a CDU/CSU Frakció külügyi szakembereivel folytatandó tárgyalásokra. E látogatás keretében fogadjon engem hivatalában a külügyminiszter, mint a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnökét. Természetesen jelezze azt is, hogy Antall József miniszterelnök személyes üzenetét viszem magammal. Fischer német alapossággal megszervezett mindent. Genscher február 17-én  fogadott a külügyminisztériumban. 20 percet adtak a beszélgetésre, nagyon kellett koncentrálnom, hogy ne maradjon ki semmi a történelmi háttérrel és a jelen helyzet elemzésével alátámasztott üzenetből. Az udvariassági fordulatok után szólni kellett a kétoldalú kapcsolatok néhány eleméről is, de a külügyminiszter különös érzékkel hamar észre vette, hogy mondani valóm több időt igényelne, és a téma egy bővebb eszmecserére érdemes. Így jutott osztályrészemül az a megtiszteltetés, hogy Genscher aznap estére meghívott a lakására vacsorára. Négyen ültünk az asztalnál, kettőnkön kívül a házigazda felesége, Barbara Genscher és a külügyminiszter egyik közeli barátja, Helmut Fahrnschon, aki gyakran járt Magyarországra üzleti célból, és akit 1989 óta az MDF támogatójaként is számon tartottunk. Ő mondta nekem, hogy én voltam a második politikus Közép- és Kelet-Európából, akit Genscher a házában fogadott. (Az első Eduard Sevarnadze, volt szovjet külügyminiszter, későbbi grúz elnök volt.) A megtiszteltetés természetesen Antall József küldöttének szólt és nem Csóti Györgynek.

Antall József sokszor és sokaknak kifejtette álláspontját a jugoszláv helyzettel kapcsolatban, melyet akkor még nagyon kevesen értettek meg. A történelem azonban egyértelműen őt igazolta. Már 1990-ben látnoki módon leírta, mi történik majd a Balkánon, ha a nemzetközi
közösség nem ismeri el haladéktalanul a jugoszláv tagköztársaságok függetlenségi törekvéseit és a koszovói albánok önrendelkezési igényét. Helyzetértékelésének alapja a történelmi ismeret volt. A XIX. század második felében a több évszázados török hódoltság alól felszabadult balkáni népek szabadságvágya kiolthatatlan volt, sőt a szerbek még ezen túl is mentek, rögtön „birodalmi” igényeik támadtak. Szemet vetettek arra a Boszniára, melyet a Monarchia 1878-ban bekebelezett. Nem véletlen, hogy az I. világháborút kirobbantó szarajevói merényletet szerb anarchista követte el. A jugoszláv gondolat Zágrábban született meg a XIX. század végén, de a horvátok úgy gondolták, majd ők dominálnak a délszláv államban. Nem így történt, ezért már 1928-ban a szétesés szélén állt a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. „Királyi diktatúra” bevezetése mentette meg a Jugoszlávia néven újjáformált államalakulatot. Az elfojtott indulatokat a II. világháború poklában a csetnik és usztasa mészárlások „vezették le”. Halva született gondolat volt egy fedél alá terelni olyan népeket, nemzeteket, melyeknek sem közös történelmük, sem hasonló kultúrájuk, sem azonos vallásuk nem volt. Mentalitásbeli, felfogásbeli szakadék volt szlovénok, horvátok és a többi nép között. Nyugati és keleti kereszténység, Közép-Európa és Balkán. A második világégést követő négy évtizedben egy különleges adottságú diktátor és a két világrendszer határán kialakult speciális geopolitikai környezet kellett ahhoz, hogy Jugoszlávia egyben maradjon, és bizonyos fokig pozitív szerepet játsszon a világpolitikában, mindenek előtt a „harmadik világban” kialakított szerepe révén. Tito halálával és a kommunizmus európai összeomlásával mindez megszűnt. A színre lépő új diktátornak, Szlobodán Milosevicsnek a személyes adottságai sem voltak meg, és a geopolitikai feltételek sem voltak adottak számára. Féktelen, leplezetlen sovinizmusával azonnal puskaporos hordóvá tette a Balkánt és Közép-Európa déli peremét. Milosevics csak az erő szavát értette. Minden neki tett engedmény csak olaj volt a tűzre, mérhetetlen étvágyát növelte. Nem véletlen, hogy többen kis Hitlernek nevezték. Azonnal megállj-t kellett volna parancsolni Horvátország és Szlovénia elismerésével, annál is inkább, mert a függetlenség kinyilatkozása teljesen törvényes módon zajlott le, hasonlóan a rögtön elismert balti államokéhoz. Nagy hiba a népek önrendelkezési jogának ez a nyilvánvaló szelektív kezelése, rossz példa az átalakuló, demokratizálódó Közép- és Kelet-Európa számára. Antall jelezte, hogy az azonnali elismerés elmaradása esetén a háború elkerülhetetlen, a szerb agresszió lerohanja Horvátországot és Szlovéniát, a hadsereg és a fegyverek Belgrád kezében vannak, Ljubljana és Zágráb védtelen. Lehet, hogy Milosevics lemond Szlovániáról, mert ott nem él számottevő szerb, de Horvátország nagy részét megszállja, mert „szerb ember idegen fennhatóság alatt nem élhet” (csak albán, magyar, horvát és más). Ezzel a logikával azokra a területekre, falvakra, városokra is igényt tartanak, ahol a szerbek kisebbségben vannak. A 90%-ban albánok által lakott Koszovótól ugyanakkor történelmi jogra hivatkozva még a Tito által adott autonómiát is elvették. A soknemzetiségű és történelmileg mindig Magyarországhoz tartozott Vajdaságban ezzel szemben elkezdték az etnikai tisztogatást. Itt nem számított a történelmi jog.

Antall előre jelezte azt is, hogy hamarosan sor kerül Bosznia-Hercegovinára is, ahol szerbek, horvátok és bosnyákok (muzulmánok) élnek. A nemzetközi támogatás, a függetlenség elismerésének elmaradása esetén itt még véresebb háború fog zajlani. Ennél borzalmasabb már csak az albánok küzdelme lesz. A nemzetközi közösség előbb-utóbb kénytelen lesz beavatkozni, de addig sok ezer halott és lerombolt város, falu lesz áldozata a demokratikus világ késlekedésének. A régi indulatok felszínre törnek, és az újabb sérelmek évtizedekig tartó gyűlölködés magvait vetik el. Ez a tét, ezt kell a világ meghatározó politikai erőinek mérlegelni.

Ezt kellett nekem elmondani Hans-Dietrich Genschernek Bad Godesberg-i házában, kellemes, baráti hangulatú vacsora közben. Genscher nagyon szívélyesen fogadott, azonnal oldott légkört teremtett. Mindenek előtt a magyarországi helyzetről érdeklődött. Halle-i (NDK) születésű lévén megkülönböztetett figyelemmel kísérte a térségünkben zajló rendszerváltozásokat. Magyarországot – a határnyitás, a keletnémet menekültek Ausztriába engedése miatt – egyenesen szívügyének tekintette. Türelmesen végig hallgatta a délszláv válsággal kapcsolatos fejtegetéseimet is. Amikor befejeztem mondani valómat, azt kezdte ecsetelni, hogy az 1975-ös Helsinki Egyezmény az európai béke és együttműködés alapja. Az európai státus quot megváltoztatni nem lehet. Szó szerint a következő mondattal zárta értékelését, ha úgy tetszik, válaszát: „Semmi körülmények között nem engedhetjük meg Jugoszlávia szétesését. Jugoszlávia megszűnése Európa végét jelentené”. Soha nem felejtem el ezeket a szavakat, mert a szinte családias hangulatú, kellemes est során idegenül, hidegen csengtek.

Genscher politikusi nagyságát jelzi, hogy az események hatására rövid idő alatt megváltoztatatta véleményét, 180 fokos fordulattal Szlovénia és Horvátország elismerésének élharcosa lett. A világ politikai közvéleménye Németországot és személy szerint Genschert tartja a két volt jugoszláv tagköztársaság elismerése kulcsszereplőjének. A gyakorlatban így is volt. Amikor a magyar miniszterelnöktől türelmetlenül kérdeztem, mikor ismerjük már el Horvátországot és Szlovéniát, azt válaszolta: mi nem rohanhatunk előre, az kontraproduktiv lenne. A Kalasnyikov-üggyé vált támogatásunk révén már nyilvánvaló elkötelezettségünk. Először legalább egy Európai Közösség-beli országnak kell megadni az elismerést, utána rögtön lépünk. Ezen kívül tekintettel kell lennünk a Vajdaságban élő többszázezer magyarra, akik szerb megtorlás áldozataivá válhatnak. (Végül ötödikek lettünk a sorban, de egy napon belül: Vatikán, Németország, Ausztria, Olaszország, Magyarország.) Antall József erőfeszítéseit, titkos és nyílt diplomáciai tevékenységét azonban nagyon jól ismerik Horvátországban, ennek ékes bizonyítéka a zágrábi Antall József utcában álló Antall szobor. Világpolitikai okokból azonban a gyakorlati lépést egy nagyobb hatalomnak kellett megtenni, és erre – nem véletlenül – Németország vállalkozott. Személyes tanúja voltam Zágrábban milyen nagy tisztelettel fogadták Genschert egy német-horvát kulturális rendezvényen. Lehet, hogy egyszer neki is lesz szobra Zágrábban? Utcát már elneveztek róla Helmut Kohllal közösen (Kohl-Genscher utca Splitben.)

Genscherrel később még többször is találkoztam. Egyszer egy nemzetközi rendezvény szünetében, kávézás közben, hosszabban elbeszélgettünk. Még hivatalában volt. Azt mondta, hogy ez egy új világ számára, ez neki mint politikusnak már idegen. Nem ismeri ki magát kellőképpen. Ő a kétpólusú világhoz szokott, abban mozgott biztonságosan. Nem sokáig csinálom már, mondta, orvosaim is nyugodtabb életre intenek. 1992. május 18-án búcsút is mondott sikeres pályafutásának.
                    

Csóti György

Módosítás: ( 2013. május 27. hétfő, 11:58 )

Március 15. Nagyváradon

Tisztelt Ünneplők, kedves Nagyváradiak!

164 évvel ezelőtt Pesten harminc hazaszerető, bátor fiatal, a Márciusi Ifjak, Petőfi, Vasvári, Jókai és Bulyovszki vezetésével elindították a forradalmat és a szabadságharcot. Másfél évig tartott a hősies küzdelem a társadalmi felemelkedésért és a nemzet szabadságáért, sokszoros túlerővel szemben. 1848-49 hősei hittek igazukban, összefogtak, és volt bátorságuk utolsó csepp vérükig harcolni igazságukért. Áldozatuk nem volt hiábavaló, mert megalapozták a nemzet és az ország későbbi felemelkedését. Tisztelet és hála hitükért és bátorságukért!

164 évvel később, hasonló gondokkal küzdve, itt állunk Nagyváradon, a Kőrős partján, Szacsvay Imre szobra előtt. Az áll a szobor talapzatán: „Csak egy tollvonás volt a bűne”. Tudjuk azonban, hogy ennél nagyobb volt a „bűne” az önkényuralom szemében: hosszú ideig töretlen hittel és bátorsággal harcolt a nemzet szabadságáért, majd az Országgyűlés jegyzőjeként, Kossuth eltökélt híveként, fogalmazta, aláírta és felolvasta a Függetlenségi Nyilatkozatot. Hite és bátorsága máig példamutató az egész kárpát-medencei magyarság számára. Szacsvay Imre azonban nem egyedüli hőse Nagyváradon 1848-49-nek. A város Bihar vármegyével együtt már március 20-án csatlakozott a forradalomhoz. Beöthy Ödön, Hódossy Miklós, Lukács György, Szacsvay Imre és mások vezetésével nemzetőrök és önkéntesek ezreit küldték a harcmezőkre, hatalmas anyagi áldozatokat hoztak, döntő szerepet játszottak a forradalom és szabadságharc menetében. Külön kiemelendő, hogy meghatározó volt az összefogás a hazafias célok elérése érdekében. A politikusok és a pártok félre tették érdekellentéteiket. Hit, bátorság és összefogás, ez volt a siker titka.
Tisztelt Ünneplők! Ma is szabadságharcát vívja a kárpát-medencei magyarság. A mai Magyarország területén gazdasági szabadságharc folyik, az elcsatolt területeken élő nemzetrészek pedig önrendelkezési joguk kivívásáért küzdenek. A határokon átívelő nemzetegyesítésnek, az utódállamokban élő nemzetrészek megmaradását egyedül biztosító, teljes körű autonómiának, sok ellenzője van. Ma is túlerővel kell szembe néznünk, de a siker titka ma is a hit, a bátorság és az összefogás. Ma mások a körülmények, más eszközökkel lehet és kell harcolni, de ma is a szabadság és a megmaradás a tét. Mi lehet az iránytű, az igazodási pont, ebben a harcban? Én Szent Pál intelmét választottam, melyet az efezusiakhoz írt levelében fogalmazott meg: „Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a béke kötelékével!” Ami igaz egy emberre vonatkoztatva, az igaz a hasonlóan gondolkodó emberek közösségeire is, igaz a családra és a nemzetre nézve egyaránt. Szent Pál intelme a Kárpát-medence mai magyarságához tehát így szól: Igyekezzetek megtartani a nemzet egységét a béke kötelékével! Mert egységben az erő. Ez az erő pedig hittel és bátorsággal párosulva csodákra lesz képes. Ezt az egységet keresztény módon a béke kötelékével kell megtartani. Ezt a köteléket azonban nem a megalkuvásból fonták. Ez a szimbolikus kötelék több szálból áll, az egyes szálak önmagukban is összetartó erőt jelentenek. Erősíteni kell tehát azokat a lelki és szellemi kötelékeket, melyek nemzetté tesznek minket! Ilyen a közös nyelv, az azonos kultúra, az együtt átélt történelmi múlt, 1100 évünk a Kárpát-medencében és a szolidaritás érzése egymás iránt. Félre kell tenni minden személyes vagy szűk csoportérdeket! Csak egy vezérelv van: a teljes magyar nemzet érdeke. Minden mást ennek kell alárendelni, mert mindenki csak ezen belül találhatja meg egyéni boldogulását. Nincs helye lokális, helyi érdekérvényesítésnek. A magyar nemzet egy és oszthatatlan. Minden magyar felelős minden magyarért. Valóra kell váltani az 1848. március 15-én megfogalmazott 12. pont követelését: Unió Erdéllyel! A XXI. század elején ez az Unió már a teljes Kárpát-medencére vonatkozik európai kereteken belül. Ez formailag részben már megvalósult, de tartalmilag még messze nem! A jognak asztalánál még nem mindenki foglal helyet. Az elcsatolt területeken élő nemzetrészek nem teljes jogú állampolgárai az utódállamoknak, pedig őket is megilleti az önrendelkezés joga. Ez a jog nem a területükön élő más nemzetek, az úgynevezett többségi nemzetek jogaiból származik. Ez a jog abból a tényből fakad, hogy elődeik ott születtek, falvakat, városokat építettek fel, kulturális intézményeket hoztak létre, és életük árán is megvédték szülőföldjüket. Tehát teljes mértékben egyenlők a velük együtt élő más nemzetekkel. Valamennyien őseiktől örökölték jogaikat. Ezen örökölt jogok érvényesítéséért folyik ma a harc, a küzdelem. Ezt kell megértetni, elfogadtatni a Kárpát-medencében élő társnemzetekkel, románokkal, szerbekkel, szlovákokkal és másokkal. Ebből fakad a teljes körű autonómia iránti igény, a személyi elvű, a kulturális és a területi autonómia követelése.

Kedves Nagyváradiak! Tudom, hogy a mindennapi gondok között nem könnyű megfogadni és követni a fenti gondolatokat. Mindazonáltal tiszta szívemből kívánom Önöknek, hogy közös küzdelmünk eredményeként mielőbb teljes és boldog életet éljenek itt, a Sebes Kőrös partján, Szent László városában. Éljenek teljes életet magyarként, őrizzék és adják tovább gyermekeiknek őseik nyelvét és kultúráját. Éljenek harmóniában az itt élő többi nemzettel, de soha ne adják fel őseiktől öröklött jogaik érvényesítését. Soha ne feledjék: bennünk és általunk születik meg a jövendő.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

2012. március 15.

Csóti György

Módosítás: ( 2013. május 22. szerda, 11:32 )

Autonómia vágyak a Felvidéken

– Napirend utáni felszólalás az Országgyűlésben 2013. május 13-án-

Köszönöm a szót, Elnök úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim!

Magyarország északi részét, a Felvidéket, úgy szakították le Hazánkról a trianoni békediktátummal, hogy az elmúlt évszázadokban néppé és nemzetté formálódó szlovák lakossággal együtt több, mint egy millió magyart vittek el, túlnyomó többségüket az új határ mentén egy tömbben. Ma ezen a területen a 2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint 612 ezren vallották magukat magyarnak, 460 ezren a Felvidéken, 152 ezren pedig a II. világháború után Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalján.
A Felvidéken élő magyar nemzetrész talán a leginkább megfélemlített kisebbségben élő nemzeti közösség a Kárpát-medencében. A 68 évvel ezelőtt hatályba léptetett Benes dekrétumok a magyarokra nézve teljes jogfosztottságot és tömeges kitelepítéseket vontak maguk után. Ezek a jogszabályok ma is érvényben vannak, a magyarok jogfosztottsága részben ma is fennáll. Nem őshonos államalkotó nemzetnek tekintik őket, hanem kollektív jogokat nem élvező nemzeti kisebbségnek. A folyamatos alárendeltséggel párosuló állandó megfélemlítés az alapvető oka annak, hogy az önrendelkezés iránti igény leginkább csak a lelkek mélyén szunnyad. Közvélemény kutatások igazolják, hogy a reménytelenség elmúlt két évtizedében folyamatosan csökkent a felvidéki magyarok önrendelkezés iránti igénye. 1994-ben 82 százalék kívánta az autonómiát, vagy a társnemzeti státust, 1999-ben már csak 70 százalék, míg 2008-ban 67 százalék. Apátiába esett közösségnek viszont nincs jövője. A Kárpát-medence teljes magyarságának kell lelket önteni felvidéki nemzettársaiba, miközben mindenki saját problémáival is küszködik. Világossá kell tenni, ami egyedül nem megy, az együtt sikerülhet, sikerülni fog. Ehhez azonban mindenkinek vállalni kell a küzdelmet. A rövid távú vélt, vagy valós előnyöket a hosszú távú érdekeknek kell alávetni.

Tisztelt Képviselőtársaim!
Ha ránézünk a Felvidék etnikai térképére, magától adódik a területi autonómia lehetősége. Meg kell győzni az újsütetű szlovák állam politikusait, hogy az Európai Unióban nem veszélyezteti semmi Szlovákia területi integritását. Egy svájci típusú kantonrendszer bevezetése, vagy egy dél-tiroli autonómia modell létrehozása társadalmi békét, politikai stabilitást és gazdasági fellendülést hozna a térségben. Ezt távlati célként kell kitűzni. Első lépésben azonban, a túlélés biztosítása érdekében, személyi elvű kulturális autonómiát kell biztosítani a magyaroknak északi szomszédunknál.
A szlovák aggodalmak eloszlatásához fontos körülményként kell kiemelni, hogy közvélemény kutatások bizonyítják, a felvidéki magyarok nem elutasítóak a velük együtt élő szlovákokkal szemben. 73 százalékuk elfogadja a történelmileg kialakult együttélést, jó szívvel venné a társnemzeti viszony kialakítását.
2010 óta a Magyar Közösség Pártja, az MKP, ismét programszerűen vállalja az autonómia ügyét. A Felvidéken is nyilvánvalóvá vált, az elmúlt húsz évben a kis lépések taktikája nem hozott semmi érdemleges eredményt, a magyarok számaránya rohamosan csökken. A szülőföldön boldogulást csak a tényleges és teljes körű autonómia, vagy a társnemzeti státus garantálja. A magyarországi politikának ezt minden eszközzel támogatni kell a kétoldalú kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben egyaránt.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Módosítás: ( 2013. május 21. kedd, 09:05 )

Autonómia törekvések Erdélyben és a Partiumban

-Napirend utáni felszólalás az Országgyűlésben 2013.május 7-én-

Köszönöm a szót, Elnök úr!Tisztelt Ház!

Erdély a magyar kultúra egyik fellegvára, a magyar identitás és függetlenség őrzője a török hódoltság korában. A vallási tolerancia és az etnikai alapú autonómia európai úttörője. A románok a XIII. században kezdtek bevándorolni a Déli-Kárpátokon keresztül, és évszázadokon át tömegesen települtek be Erdélybe. Mi sem mutatja jobban a magyarok toleranciáját, mint hogy az 1880-as népszámlálás adatai szerint az erdélyi románoknak csupán 5,7 százaléka beszélte a magyar nyelvet. A szászok a XII. században kezdtek betelepedni, 1224-ben tényleges autonómiát kaptak. Erdélyben a tordai országgyűlés 1568-ban, Európában elsőként hirdetett vallásszabadságot. Csupán néhány adat arról, milyen hagyományai vannak Erdélyben az autonómiának. 1910-ben Erdély lakosságának 34 %-a volt magyar, ma ez az arány 20 % körül van.
A Partium azt a néhány kelet-magyarországi vármegyét foglalja magába, amelyek Magyarország három részre szakadása után az erdélyi fejedelmek uralma alá kerültek. A trianoni békediktátum idején Partium lakosságának 62 %-a magyar, 32 %-a román volt.
Ennyi történelmi bevezető után nézzük, milyen esélyekkel küzd ma az autonómiáért az erdélyi és a partiumi magyarság? Az autonómia megvalósítása valamennyi romániai magyar politikai szervezet és párt célkitűzései között szerepel. Ugyanakkor a román politikai erők autonómia ellenessége szinte már hisztérikus. A román alkotmány nem ismeri el az őshonos magyarságot államalkotó tényezőnek, és nem biztosítja a kisebbségek kollektív jogait. Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a szülőföldön boldogulás és nemzeti közösségként fennmaradás egyetlen esélye az autonómia kivívása. Az erdélyi és partiumi autonómia koncepciók háromszintűek: magukba foglalják a kulturális autonómiát, a települési önkormányzatok sajátos státusú helyi autonómiáját és a klasszikus területi autonómiát. A kulturális autonómia révén létre kívánják hozni saját intézményrendszerüket az egész országban az oktatás, a művelődés és a tájékoztatás területén. A területi autonómiára vonatkozó elképzelés alapja a kilencvenes évek végén Csapó József által elkészített székelyföldi autonómia-statútum tervezete, mely szerint:
– a regionális hatalom törvényhozói és végrehajtói intézményeket kap, a központi hatalom bizonyos hatásköröket átruház a regionális hatalomra,
– a szubszidiaritás elve alapján a helyben begyűjtött adók meghatározó részének felhasználásáról helybeliek és helyben döntenek, így a régiónak nem csak oktatási, kulturális és tájékoztatási, hanem többek között gazdasági, közlekedési, infrastruktúra-fejlesztési, rendfenntartási téren is nagy önállósága van.
A 2003-ban megalakult Székely Nemzeti Tanács ezt a tervezetet közvitára bocsátotta, számos ponton kiegészítették. A fenti alapelvek megvalósulása mellett az autonóm Székelyföldön szavatolt lesz a teljes és tényleges jogegyenlőség a terület minden lakója számára, hivatalos nyelve lesz a román mellett a magyar is. A székelyföldi autonómia fontos eleme a természeti erőforrások és az ásványkincsek feletti rendelkezés, a saját gazdaságpolitika. A tervezetet már kétszer beterjesztették a bukaresti parlamentbe, első alkalommal vita nélkül elvetették, másodszor egyszerűen elfektették.
 Az RMDSZ 2005-ben kormányzati pozícióból terjesztett be kisebbségi törvény-tervezetet a parlamentben, mely magában foglalja az egész romániai magyarság kulturális autonómiáját. A tervezet azóta kallódik a bukaresti törvényhozás útvesztőiben.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére idén tavasszal Zilahon megalakult a Partiumi Autonómia Tanács, a térség őshonos magyarságának autonómia-törekvéseit megvalósítandó.
Ezzel párhuzamosan meghatározó román politikai erők az országot olyan új régiókra akarják felosztani, hogy a magyarok sehol ne legyenek többségben, ezáltal ne tudják meghatározni saját sorsukat.
Romániával szoros együttműködésre, baráti kapcsolatokra törekszünk. Ugyanakkor a magyar külpolitikának mind a kétoldalú kapcsolatokban, mind a nemzetközi szervezetekben az együttműködés feltételévé kell tennie a magyar autonómia törekvések támogatását Erdélyben és a Partiumban. Úgy, ahogy Ausztria tette Dél-Tirol esetében, Olaszországgal szemben.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Módosítás: ( 2013. május 08. szerda, 07:29 )

Reális autonómia megoldások a Vajdaságban

-Napirend utáni felszólalás az Országgyűlésben 2013. április 30-án-

Tisztelt Ház!

A múlt ismerete nélkül nem értjük a jelent, és nem tervezhetjük a jövőt.
A Vajdaság elnevezés a szerb Vojvodina szóból származik, melyet először az 1848-49-es szabadságharc idején használtak. A történelmi magyar Bácskából, Nyugat-Bánságból és a Szerémség egy részéből összetákolt területet a Habsburg-kormányzat hozta létre autonóm Szerb Vajdaság néven 1849-ben az „oszd meg és uralkodj” elv alapján. A XV. század elején ez a térség a magyar királyság leggazdagabb, és tisztán magyar népességű országrésze volt. A következő évszázadokban a törökök balkáni hódításai elől menekülő szerbek bevándorlása, majd a török hódoltság után a Habsburgok betelepítési politikája révén soknemzetiségűvé vált területen a magyarok az első világháború elején még relatív többségben voltak. A XX. századi többszöri ki- és betelepítések után mára a tartomány lakosságának kétharmada szerb, egyharmada pedig 25 különböző etnikai csoporthoz tartozik. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a magyarok aránya 13 %, többségük a mai Magyarország határa mentén él. A magyar Délvidéknek ez a része a XIX. század közepétől, megszakításokkal, különböző szintű területi autonómiát élvezett.
A Vajdaságnak nevezett területen ma kétféle autonómia koncepció foglalkoztatja az ott élő magyarokat. A Vajdaság regionális autonómiája Szerbián belül és a magyarság Vajdaságon belüli háromszintű autonómiája. A Kárpát-medencében először itt született meg magyar autonómia koncepció 1992-ben. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége olyan személyi és területi elvet ötvöző háromszintű autonómiát javasolt létrehozni, amelyben az összmagyarságot reprezentáló területi önkormányzat mellett helyet kap a magyar többségű települések önkormányzata, valamint az összefüggően magyar lakta terület autonóm körzetté alakítása. Az egész konstrukciót a perszonális elv elsőbbsége jellemzi, mivel a magyarok többsége nem egy tömbben él. Ebből a koncepcióból mára működő kulturális autonómia jött létre a Délvidéken. Korlátokkal ugyan, nehézségekkel küszködve, de létezik a Magyar Nemzeti Tanács, amely a kultúra, az oktatás, a tájékoztatás és a nyelvhasználat területén bizonyos jogosítványokkal rendelkezik, néhány alapvető kérdésben együtt döntési joga van. 2003-ban Szerbiában, elsőként a kárpát-medencei utódállamokban, alkotmányba foglalták a kisebbségek kollektív jogait. Ez áttörésnek számít, de a gyakorlati megvalósulás nehézségei miatt csak első lépésnek tekinthető. Sokat segíthet a helyzeten a Vajdaság egészét érintő regionális autonómia megerősítése, és tartalommal való kitöltése. Az autonóm Vajdaságban ugyanis várhatóan jobbak lesznek a kisebbségi autonómia tényleges esélyei, mint a centralizált Szerbiában. Meghatározó szempont, hogy Szerbia nemzeti jövedelmének 40 %-át a Vajdaság termeli, de ebből csak 7 %-ot kap vissza. A tartomány tényleges autonómiája esetén ez alapvetően megváltozna. A térség jelenleg legerősebb magyar pártja, a Vajdasági Magyarok Szövetsége is ezt tartja pillanatnyilag az autonómia tekintetében a legfontosabbnak. Az adóból befolyt pénzek nagy része ott kell maradjon, ahol megtermelték.
Van-e realitása a délvidéki magyar autonómia kiteljesedésének? A térség történelmi hagyományai ehhez jó hátteret adnak. A magyarok belső elszánt küzdelméhez azonban külső segítség is kell. Erre nézve bíztató jel az Európai Parlament április 18-i határozata, melynek 19. pontja kimondja: az Európai Parlamentet „aggodalommal tölti el a Vajdaság autonómiájával kapcsolatos jogi és politikai bizonytalanság, valamint a központi és a tartományi hatóságok közötti egyre növekvő politikai feszültség, … felhívja a szerb kormányt, hogy … mondjon le a központosító intézkedésekről”. A nemzetközi közösség lassan talán rájön, a Balkán és Közép-Európa politikai stabilitása csak valamennyi nép és népcsoport önrendelkezési jogának biztosításával garantálható. Szükség van Magyarország támogatására is. Nem csak a „minden magyar felelős minden magyarért” elv alapján, hanem azért is, mert a délvidéki magyar autonómia kiteljesítése precedens értékűvé válna a Kárpát-medencében. A magyar kormány és a hazai politikai pártok támogatása mellett, a parlamenti dimenzióban a Magyar Országgyűlésnek is van tennivalója!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Módosítás: ( 2013. május 02. csütörtök, 09:04 )